O trávě

Zatracovaná, milovaná, nenáviděná, vyhledávaná, sušená... ano, dnes nebude řeč o trávě na fotbalovém hřišti, ale o té, které indián v zapomenutém seriálovém remaku o náčelníkovi Apačů říkal : dobré trávy...

Reagujete na:
09.10.2015 02:20 JXOLyCI2g
1a51Zprvu jsem pf8ee8etla prvned e8e1st pf8edspecvkf9 a diskuzi pisvanec opustila. a prsk! Po tfddnu! Zae8ly se ztre1cet e8epice! Dvec vlnecne9 pletene9 a jedna ple1tecne1 se 9atedtkem a trochu taky ledtat jiskry Jak to videdm je1? Pro mec jsou dnes jme9na Hanu9a, Kobza a ostatned pouze bedled slonove9, ktere9 obe8as neckde zahle9dnu a o kterfdch v9aichni mluved. U9e se mi mnohokre1t stalo, 9ee neckdo o neckom be1jil (jak je to perfektned e8loveck a sve9 f8emeslo umed) a mec ten e8loveck zklamal. Tak9ee pf8esto9ee toto jistec kapacity ve sve9m oboru jsou, nejsou to pro mec nijak fa9easned bohove9, o jejich9e slovech bych nepochybovala. Na gymplu? GO! ? Co to je? Jak to kdo definuje? Uva9eujeme-li o vedkendovke1ch, na gymplu je u9e mnoho let jeden proble9m. Lidi nejezded. Z kurzf9 se vre1ted dost e8asto nad9aened, ale pak naste1ve1 proble9m v tom, 9ee neckdo je skaut, neckdo je sborista, neckdo hraje he1zenou a neckdo sbedre1 zne1mky. A prostec e8loveck nachyste1 vedkendovku a pf8ijede deset lided a to s brute1lned propagaced. Tecch lided, ktef8ed skutee8nec vyhlede1vajed male9 ledstee8ky a jupedjuped ihned se jdu pf8ihle1sit je hooodnec me1lo. Ano, pf8izne1ve1m, ani je1 jsem na vetere1nce nebyla. Nebudu to zastedrat, zprvu se mi chteclo, pak to dlouho vypadalo, 9ee to nevyjde a potom jsem byla vdece8ne1 za jeden volnfd vedkend A takoved lide9 jsou i na gymplu Prostec nemajed e8as Kdy9e vezmu GO z pohledu my9alenky Hnuted GO! Hnuted GO! je deccke1m na gymplu velmi vzde1lene9 Nedovedu pf8esnec f8edct proe8 mo9ene1 proto, 9ee jedine9, co ved, je to, 9ee Hnuted decle1 semine1f8e I je1 v prve1ku jsem netu9aila, co to semine1f8e jsou a kdybych na jeden nebyla pf8ihle19aena bez sve9ho vecdomed svfdm 9ae9fem (dedky Je1ro) , tak bych to zjistila a9e tak neckdy ve chvedli, kdy jsem si jako jeden z organize1torf9 prvned vetere1nky na ned pof8e1dnec rozbila dr9eku Mysledm, 9ee se tu mo9ene1 malinko zamote1m, ale pokuste se mec sledovat :Pokud pojedu na semine1f8 a nebudu medt 9ee1dne9 prakticke9 zku9aensoti, de1 mi to minimum, proto9ee neme1m ty souvislosti typu jo tak proto se sto sesypalo Pokud budu declat vedkendovky a ostatned vecci bez jakfdchkoliv teoretickfdch znalosted, dost e8asto ani nepozne1m, 9ee necco mf99ee bfdt le9pe Proto zaste1ve1m ne1zor, 9ee je dobre9 semine1f8e uke1zat pe1rkre1t v rf9znfdch chvedledch a pak jsme pf8ece svobodned lide9, ne? Buef mec to zaujalo, ledbed se mi typy semine1f8f9, ledbed se mi je9edecned na nec, me1m dojem, 9ee mi to necco de1ve1 nejenom ke kurzf9m a vedkendovke1m, ale i do norme1lnedho jedne1ned s lidmi nebo ne. A pak tu me1me GO jako kurzy A opect se doste1ve1me do v9aech pf8edchozedch bodf9. Ano, na gymplu je me1lo lided, co majed necjakfd e8as. Z necjake9ho ze1hadne9ho df9vodu (proe8 asi) lide9 perspektivned pro kurzy (s necjakou schopnosted pre1ce s lidmi, po ne1s (! neznamene1 obecnec) necjak zajedmaved) nemajed moc e8asu. Jsou re1di, 9ee si udeclajed e8as na necjake9 tfdmovky, ale pak jim chybed e8as jakfdkoliv jinfd aby udeclali vedkendovku, aby udeclali kravinku odpoledne, aby jeli na semine1f8. A my chceme declat kvalitned kurzy (chceme? Nechci mluvit za ve1s, ale kdy9e u9e necco decle1m, tak se to sna9eedm declat co nejle9pe) . A na nec u9e asi nestae8ed jenom talent Proble9mf9 je zde cele1 f8ada. Ka9edfd kurz je decle1n jinak, jinde, jinfdmi lidmi to je v pof8e1dku, nejsme na obchodce, aby kurzy probedhaly deset let naprosto stejnec. Ka9edfd me1me jinfd ne1hled na fungove1ned tfdmu, na fungove1ned kurzu. Ale je1 osobnec jsem re1da, 9ee se ne1m podaf8ilo aspof2 tro9aku vyrobit smecrnici 9akoly, ktere1 mluved o kurzech. Mluved o vzdecle1ned e8lenf9 tfdmu, mluved o slo9eened tfdmu, mluved o cedlech kurzu. Abychom za pe1r let nemecli dva kurzy hraned mede8ovfdch her a dva ze19eitkove9 ale1 Lipnice Pf8izne1m se, 9ee korespondence neckdy ze ze1f8ed f8edjna lof2ske9ho roku, kdy jeden z leto9anedch 9ae9ff9 prohle1sil, 9ee jemu se na kurzu je9atec nic nestalo, tak k e8emu necjake9 vzdecle1ned (a o proslovu na Nalejve1rnec ani nemluvec) , mec decentnec na9atvala Mysledm, 9ee na kvalitned kurz je tf8eba kvalitned lidi lidi vzdeclane9, schopne9 a s dostatkem chuti. Nechci declit lidi na na9ae a cized (kdo jsme my?) Ale i pro fae8ast ve volejbalove9m tfdmu necco musedte udeclat tre9novat, jezdit na soustf8edecned a ze1pasy, hre1t co nejvedc a medt necco v sobec Bylo to tro9aku zmatene9, uzne1ve1m, ale tf8eba to i de1ve1 smysl A proe8 vlastnec tohle v9aechno decle1m je1? Proe8 jsem mezi goe1ky 9ala? Proto9ee jsem se vre1tila z GOe8ka s oe8ima navrch hlavy, proto9ee jsem tedm byla nad9aene1 a chtecla si to zopakovat, proto9ee jsem chtecla bfdt aspof2 tro9aku jako oni. Mo9ene1 mi v9aichni nebudete vecf8it, ale ve sve9m prve1ku jsem si skutee8nec chtecla hre1t a nenapadla mec fae8ast v tfdmu ani ve snu pak u9e jsem se dostala vedce k te9 pre1ci, ktere1 mec bavila takte99e velmi moc a proto ji decle1m i teef. Proe8 jsem zae8ala jezdit na semine1f8e? Proto9ee me1 prvned tfdmovka byla spojene1 se semine1f8em. Proto9ee jsem si ve druhe1ku pof8e1dnec rozbila fasta na vetere1nce a zjistila, 9ee mi ty semine1f8e dost e8asto de1vajed odpovecef. Proto9ee se mi tam ledbilo a ledbilo se mi poveddat s tecmi lidmi a vect9ainou z toho byla male1 prezentace kurzf9, vedkendovek a ostatnedch vecced Proe8 se dnes pohybuju v tomhle spolee8enstved lided? Proto9ee tam byli zrovna ti lide9, ktef8ed mi dost sedli. Proto9ee jsem zde na9ala tecch pe1r kamare1df9, ktere9 jsem si jako dedtec vysnila pf8i e8tened Foglara. Nesna9eedm se hre1t si na kre1sne9 lidie8ky, ktef8ed se majed v9aichni re1di Jsou mezi ve1mi lide9, pro ktere9 bych udeclala cokoliv, jsou tu lide9, ktere9 zdvof8ile pozdravedm a tedm to docela kone8ed ale to je norme1lned, ne? A proe8 decle1m kurzy? Tady se tro9aku budu pre1t s neckterfdmi my9alenkami, ktere9 tu zaznecly Jako fae8astnedka kurzu a ne1sledujedcedho decned mec GO ve spolupre1ci se star9aedmi lidmi, jinfdm prostf8ededm a pubertou posunuly neckam naprosto jinam. A skutee8nec se mi ledbed de1vat tuto mo9enost neckomu jine9mu. Me1m dojem, 9ee to me1 smysl. Samozf8ejmec v tom tvof8ed nemalou e8e1st to, 9ee mec to prostec baved 9ee mec baved bfdt s lidmi, 9ee mec baved chystat kurzy, pozne1ve1m stejnec hlavnec sama sebe, proto9ee si vect9ainou 9ae1hnu na dno pomecrnec dost. Netvrdedm, 9ee cesta, kterou jsem 9ala je1, je ta jedine1 spre1vne1 a 9ee je to jedine1 spre1vne1 cesta, jak se ste1t lep9aedm e8loveckem (a u9e vf9bec netvrdedm, 9ee jsem lep9aed e8lovec) , ale me1 pro mec smysl tuhle cestu uke1zat a jestli po ned neckdo pf9jde, pobec9eed, nebo se otoe8ed a pf9jde jinam to je pf8eci jeho vecc, ne? Fedededha, je1 jsem se necjak rozpoveddala. ale e8edm vedc ped9au, tedm vedc si uvecdomuju, 9ee je to na osobned debatu ale pokud tento pf8edspecvek neckdo rozeberete na jednotlive9 kusy a omle1ted mi je o hlavu re1da budu vysvectlovat, jak jsem to sakra myslela:) 21
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.