A byl první máj...

Ach, jsi můj miláček. A ty můj. A dnes je první máj, lásky to čas.

Reagujete na:
09.10.2015 02:20 fwXuzXRP4
*7*Mysledte majetkove9 pre1vo? Ať je vyme1he1no od pojišťoven nebo od ste1tu, ale hlavně v nakekuzlene9 podobě Čtvrte9 hlavy. Navedc, poplatkům v roli pohe1něne9 instituce v inkvizičnedm procesu ve jme9nu socie1lnedho cedtěned (tj. v principu proporcionality) jejich argumentu s nutnou obranou ani nepřitedžed, ani neulehčed. Je to totiž irelevantned. Jako vfdchozed pre1vo tu totiž může skutečně jen figurovat takove9 vfdlety do nezne1ma jako "spravedlivě odsoucedtěne9 zabezpečened uvědoměle necmocne9ho občana" až se z toho slabfdm povahům může zatočit hlava. I pre1vo na bezplatnou le9kařskou pe9či takovou oporou bfdt nemůže, ač zned tak jednoznačně. Jednak jsou tam ony vfdslovne9 podmednky (1) , de1le syste9m veřejne9ho pojištěned (2) a ať mi nikdo neředke1, že regulačned poplatky lze s apodiktickou přesnosted jako jeho souče1st neoznačit, ale hlavně me1me čle1nek 4 Listiny, kterfd připoušted omezened ze1kladnedch pre1v a je podkladem pro soudned vymahatelnost (3) kdy jako hraničned krite9rium stanoved podstatu a smysl ze1kladnedch pre1v. U klasickfdch pre1v k tomu přistoupuje ještě princip proporcionality, ale ten lze u mlhavfdch pre1v socie1lnedch jen obtedžně aplikovat, aniž bychom se zpronevěřili ře1dne9mu demokraticke9mu procesu a rozpoutali ve1lku ideologied mezi pre1vnedky. Alespoň jako idee1l bzchom měli postupovat opačně. Jako soudně vymahatelnfd standard proto zůste1ve1 ste1t jejich podstata a smysl: a řekněme si to na rovinu, kapitalismus devate9ne1cte9ho stoleted reformned kroky ODS nepřinesly. Moc bych si pře1l, aby ne1m proto fastavned soudci proto zanechali tu če1st elemente1rned lidske9 svobody rozhodnout se skrze demokraticky zvolene9 ze1stupce, jak moc chceme bfdt od ste1tu zapopatřove1ni. *7*
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.